• Wprowadzenie do komputerowych sieci lokalnych, terminologia sieciowa, usługi w sieciach lokalnych. Model ISO OSI i model TCP/IP. Podstawowe technologie sieci LAN. Podstawowe protokoły sieci LAN. Usługi sieci LAN. Urządzenia sieciowe. Podstawy projektowania przewodowych i bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych.
  • Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z programowaniem. Pomimo istnienia wielu języków programowania, są w tej dziedzinie zagadnienia od języka niezależne, których opanowanie przez każdego przyszłego programistę jest niezbędne. Na takich właśnie zagadnieniach skupia się niniejszy kurs. Zdefiniowanie w powyższy sposób tematyki kursu powoduje, że w jego ramach, obok wykładów o programowaniu strukturalnym, znajdziemy wykład o programowaniu obiektowym, czy też inny - o błędach w kodzie i ich unikaniu. Studenci krok po kroku uczą się programować, zaczynając od poznania pojęcia algorytmu, poprzez nauczenie się podstawowych instrukcji, opanowanie umiejętności stosowania funkcji i procedur, aż do zapoznania się z klasami i obiektami. Pomimo zakładanej uniwersalności treści kursu, programowania trudno jest uczyć bez używania konkretnego języka w treści wykładów, a tym bardziej na zajęciach laboratoryjnych – studenci w ramach niniejszego kursu nabywają umiejętność programowania w języku Pascal.
  • Kurs ma za zadanie zapoznanie studentów z problematyką współczesnej ekologii oraz inżynierskimi rozwiązaniami w tej dziedzinie. Jest to szczególnie istotne na etapie dostosowania się naszego kraju do standardów europejskich.